Rosengård FF

UNGDOMSPOLICY

Vi på Rosengård FF strävar efter att skapa en trygg och positiv miljö för våra ungdomsspelare. För att säkerställa detta har vi utarbetat tydliga regler och riktlinjer som berör ledare, spelare samt deras föräldrar och anhöriga. Dessa regler är grundläggande för att främja en hälsosam och respektfull atmosfär inom föreningen.

Viktiga Delar av Ungdomspolicyn:

 1. Rollerna av Ledare, Föräldrar och Spelare:
  • Ledare, föräldrar och spelare spelar en central roll i vår förening. Deras engagemang och ansvar är avgörande för att skapa en positiv miljö för alla.
 2. Regler och Riktlinjer:
  • Det finns specifika regler och riktlinjer som alla, oavsett roll, förväntas följa. Dessa är utformade för att främja en sund och positiv atmosfär inom ungdomsverksamheten.
 3. Viktigt att Förstå Policyn:
  • Det betonas att spelarna, tillsammans med sina föräldrar, läser igenom och förstår ungdomspolicyn. Detta skapar tydlighet och gemensam förståelse för förväntningarna inom föreningen.
 4. Konsekvenser vid Överträdelser:
  • Om en spelare eller ledare bryter mot ungdomspolicyn kommer följande steg att vidtas:

  a. Samtal och Varning: En konstruktiv dialog kommer att inledas, och en varning kommer att ges. Detta steg syftar till att informera och korrigera beteendet.
  b. Samtal med Förälder: Vid upprepade överträdelser och efter varningarna kan det beslutas om uteslutning ur föreningen. Denna åtgärd syftar till att upprätthålla en trygg och respektfull miljö för alla inblandade.
  c. Uteslutning ur Föreningen: Vid överträdelser av policyn, särskilt om det rör en spelare, kommer en förälder att involveras i samtalet för att skapa en enhetlig och stöttande miljö.

Vårt Gemensamma Ansvar:

Att följa och respektera ungdomspolicyn är ett gemensamt ansvar för alla medlemmar inom Rosengård FF. Genom att följa dessa riktlinjer skapar vi tillsammans en miljö där alla kan trivas, utvecklas och känna sig trygga.

A-LAGSMATCHER

För att främja samhörighet och inspirera våra ungdomsspelare uppmuntrar vi aktivt närvaro vid representationslagets hemmamatcher. Att delta i dessa evenemang kan erbjuda en unik och inspirerande upplevelse för ungdomsspelarna samtidigt som det stärker kopplingen mellan olika åldersgrupper inom föreningen.

Fördelar med Ungdomsspelares Närvaro:

 1. Inspirerande Miljö:
  • Att närvara vid A-lagsmatcher ger ungdomsspelarna möjlighet att uppleva den högre nivån av tävling och inspireras av sina äldre förebilder.
 2. Föreningskänsla:
  • Genom att delta i representationslagets matcher stärker ungdomsspelarna sin känsla av att vara en del av föreningen och bidrar till en gemensam laganda.
 3. Lärande och Utveckling:
  • Matchnärvaro kan vara en lärorik upplevelse där ungdomsspelarna får insikter om spelsystem, taktik och tekniska färdigheter från mer erfarna spelare.
 4. Stöd för Representationslaget:
  • Ungdomsspelarnas stöd och hejarop på A-lagsmatcher skapar en positiv atmosfär och visar en enad front för hela föreningen.
 5. Skapande av Gemensamma Minnen:
  • Att dela upplevelsen av A-lagsmatcher skapar gemensamma minnen och band mellan spelare i olika åldersgrupper, vilket kan vara värdefullt för lagkänslan.

Framtidens Ambassadörer:

Att närvara vid A-lagsmatcher kan också inspirera ungdomsspelarna att sträva efter att själva spela på den högsta nivån i framtiden. Det är en möjlighet för dem att visualisera och sträva efter att nå sina egna idrottsliga mål.

Sammanfattningsvis är ungdomsspelarnas närvaro vid A-lagsmatcher inte bara önskvärd utan också en viktig del av att bygga en stark och sammanhållen förening. Det ger fördelar både för individuell utveckling och för styrkandet av föreningsgemenskapen.

DROGPOLICY

Inom Rosengård FF värnar vi om våra spelares hälsa och välmående. För att främja en sund och trygg idrottsmiljö har vi en tydlig policy angående droganvändning. Vi förväntar oss att alla spelare tar starkt avstånd från användandet av alkohol, narkotika och tobak under sin tid som medlemmar i föreningen.

Viktiga Aspekter av Drogpolicyn:

 1. Avståndstagande från Droganvändning:
  • Alla spelare förväntas tydligt ta avstånd från användandet av alkohol, narkotika och tobak. Detta gäller både inom och utanför föreningsaktiviteter.
 2. Hälsoperspektiv:
  • Policyn grundas på ett hälsoperspektiv där vi strävar efter att främja en livsstil som stödjer spelarnas fysiska och mentala välbefinnande.
 3. Förbjudet Under Föreningsaktiviteter:
  • Droganvändning är strikt förbjudet under alla föreningsrelaterade aktiviteter, inklusive träningar, matcher och föreningsevenemang.
 4. Förebilder och Samhällsansvar:
  • Som representanter för Rosengård FF förväntas spelarna vara förebilder och ta ett aktivt samhällsansvar genom att undvika droganvändning.
 5. Uppmuntran till Hälsosamma Val:
  • Vi uppmuntrar spelarna att fatta hälsosamma beslut och att söka stöd om de stöter på situationer där droger kan vara närvarande.

Genom att aktivt följa drogpolicyn skapar vi en förening där spelare kan trivas och utvecklas utan påverkan av droger. Detta återspeglar vårt åtagande för en positiv och hälsosam idrottskultur inom Rosengård FF.

EGET ANSVAR

Inom Rosengård FF betonar vi vikten av spelarens personliga ansvar för sin egen fotbollsutveckling. Det är av yttersta betydelse att varje individ förstår att de befinner sig i en kontinuerlig utvecklingsprocess och att det slutligen är upp till dem själva att forma sin framtid inom fotbollen.

Viktiga Principer angående Eget Ansvar:

 1. Ständig Utveckling:
  • Spelaren uppmanas att vara medveten om och omfamna den ständiga utvecklingsprocessen. Genom att vara öppen för lärande och kontinuerligt sträva efter förbättring kan varje individ maximera sitt eget fotbollspotential.
 2. Självstyrning av Utveckling:
  • Det betonas att spelaren har en aktiv roll i att styra sin egen utveckling. Genom engagemang, hårt arbete och fokus kan varje individ påverka hur långt de når inom sin fotbollsutveckling.
 3. Lyssna på Instruktioner:
  • Det understryks vikten av att lyssna på tränarens eller ledarens instruktioner. Dessa personer besitter kunskap och erfarenhet som kan vara avgörande för spelarens utveckling. Att vara mottaglig för råd och vägledning är en viktig del av personlig tillväxt.
 4. Tillit till Ledare och Tränare:
  • Spelaren uppmanas att lita på de kvalifikationer och kunskaper som tränare och ledare besitter. Denna tillit skapar en grund för en gynnsam och stöttande miljö där spelaren kan blomstra både på kort och lång sikt.
 5. Balans mellan Kort och Lång Sikt:
  • En sund inställning innebär att balansera kortsiktiga mål med en långsiktig vision. Genom att ha en strategi och målmedvetet arbeta mot dessa kan spelaren skapa en hållbar och framgångsrik fotbollskarriär.

Genom att integrera dessa principer inom Rosengård FF uppmuntrar vi varje spelare att ta aktivt ansvar för sin utveckling och att sträva efter en varaktig och meningsfull fotbollskarriär. Det är detta personliga ansvar och engagemang som kommer att vara nyckeln till varje individs framgång inom klubben.

FRÅNVARORAPPORTERING

Inom ramarna för Rosengård FF är det av yttersta vikt att varje spelare följer riktlinjerna för frånvarorapportering. För att säkerställa en smidig och effektiv hantering av träningar och matcher är det nödvändigt att varje individ meddelar sin tränare eller ledare i god tid om de inte kan delta i planerade aktiviteter.

Procedur för Frånvarorapportering:

 1. Tidig Kommunikation:
  • Det förväntas att varje spelare kommunicerar sin frånvaro i så god tid som möjligt. Ju tidigare informationen lämnas, desto bättre kan tränare och ledare planera och organisera aktiviteterna.
 2. Meddelande till Tränare eller Ledare:
  • Spelaren ansvarar för att direkt meddela sin tränare eller ledare om den kommande frånvaron. Detta kan göras genom lämpligt kommunikationsmedel, såsom telefon, SMS eller e-post.
 3. Tydlighet och Skäl:
  • I meddelandet bör spelaren vara tydlig angående orsaken till frånvaron. Om det är möjligt att ge en förklaring, underlättar det planeringen för tränare och ledare.
 4. Återkoppling vid Ändringar:
  • Vid eventuella förändringar i frånvaro eller om spelaren blir tillgänglig igen för deltagande, förväntas hen ge återkoppling till tränare eller ledare så snart som möjligt.

Viktiga Skäl för Frånvaro:

 1. Sjukdom eller Skada:
  • Om spelaren är sjuk eller skadad och inte kan delta, är det särskilt viktigt att meddela tränare eller ledare så tidigt som möjligt.
 2. Personliga Åtaganden:
  • Vid personliga åtaganden eller händelser som kolliderar med planerade träningar eller matcher förväntas spelaren att kommunicera detta i förväg.
 3. Familjeåtaganden:
  • För eventuella familjeåtaganden eller förpliktelser förväntas spelaren informera tränare eller ledare så att dessa kan anpassa planeringen.

Genom att följa dessa riktlinjer för frånvarorapportering kan vi tillsammans skapa en organisation där kommunikation och ansvarstagande är grundläggande principer. Detta bidrar till en smidigare och mer effektiv verksamhet för Rosengård FF.

ANTIRASISM- OCH ANTIMOBBINGSPOLICY

Inom Rosengård FF är vi fast beslutna om att skapa en inkluderande och respektfull miljö för alla spelare. Vår antirasism- och antimobbingspolicy är grundad på principerna om jämlikhet, tolerans och öppenhet. Varje spelare förväntas aktivt ta avstånd från alla former av främlingsfientlighet, rasism, mobbing och diskriminering, oavsett grund som hudfärg eller sexuell läggning.

Kärnprinciper för Antirasism- och Antimobbingspolicy:

 1. Nolltolerans mot Rasism:
  • Inom Rosengård FF tolererar vi inte någon form av rasism. Varje spelare förväntas agera som en förebild genom att avvisa och motarbeta rasistiska attityder och handlingar.
 2. Inkludering och Respekt:
  • Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och respekterade oavsett bakgrund, hudfärg eller sexuell läggning. Diskriminering på dessa grunder är oacceptabelt.
 3. Motverkande av Mobbing:
  • Mobbing i alla dess former är emot våra värderingar. Spelare förväntas inte bara undvika att delta i mobbning utan även agera som stöttepelare för de som kan vara måltavlor.
 4. Aktivt Avståndstagande:
  • Varje spelare förväntas aktivt ta avstånd från främlingsfientliga kommentarer, rasistiska uttryck och diskriminerande handlingar. Tystnad gentemot sådana beteenden tolereras inte.
 5. Anmälan av Incidenter:
  • Om en spelare blir vittne till eller utsätts för rasism, mobbing eller diskriminering, förväntas hen rapportera incidenten till tränare eller ledare. Detta möjliggör snabb och lämplig hantering av situationen.
 6. Utbildning och Medvetenhet:
  • Vi strävar efter att öka medvetenheten genom utbildningsinitiativ som främjar förståelse, tolerans och respekt för mångfald.
 7. Konsekvenser vid Överträdelser:
  • Överträdelser av antirasism- och antimobbingspolicyn kommer att behandlas allvarligt och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive avstängning eller uteslutning från föreningen.

Genom att aktivt arbeta mot rasism, mobbing och diskriminering skapar vi tillsammans en positiv och inkluderande fotbollsmiljö där varje individ kan trivas och utvecklas. Det är genom vårt gemensamma engagemang som Rosengård FF blir en plats där mångfald och respekt är centrala värderingar.

FÖRÄLDRAROLLEN

Vi ser föräldrar som viktiga partners i skapandet av en positiv och stöttande miljö för våra unga spelare. För att främja en sund och gynnsam fotbollsupplevelse har vi specificerat riktlinjer för föräldrarnas roll inom Rosengård FF.

1. DELTAGANDE PÅ FÖRÄLDRAMÖTEN:

 • Föräldrar förväntas delta aktivt på föräldramöten där viktig information delas, och där dialog och samarbete mellan föräldrar och förening kan blomstra.

2. INTE VISTAS I OMKLÄDNINGSRUMMET:

 • För att bevara en trygg och privat atmosfär för spelarna, uppmanas föräldrar att inte vistas i omklädningsrummet. Detta steg hjälper till att skapa en tydlig och avgränsad plats för spelarna.

3. LÄMPLIGT AVSTÅND VID TRÄNING ELLER MATCH:

 • Föräldrar uppmanas att befinna sig på ett lämpligt avstånd från spelaren under träning eller match för att undvika att uppmärksamheten distraheras från verksamheten och för att främja självständighet hos spelaren.

4. ANSVAR VID SJUKDOM ELLER SKADA:

 • Föräldrar har ansvaret för att bedöma om deras barn är i skick att träna eller spela. Vid sjukdom eller skada förväntas föräldrar informera tränare och ledare i god tid.

5. LÅNGSIKTIG MÅLSÄTTNING MED TRÄNING:

 • Föräldrar bör uppmuntra sina barn till träning och ha en långsiktig målsättning med denna aktivitet. Detta inkluderar att stödja barnets personliga utveckling och trivsel.

6. LÅTA UTBILDADE LEDARE ANSVARA UNDER TRÄNING OCH MATCH:

 • Föräldrar förväntas låta föreningens utbildade ledare ansvara för barnen under träning och match. Detta skapar en strukturerad och professionell miljö.

7. UNDVIKA DISKUSSIONER VID MATCH:

 • Föräldrar bör undvika att ta diskussioner i samband med match. Eventuella frågor eller bekymmer bör tas upp vid lämpliga tillfällen, såsom efter matchen eller på planerade möten.

8. SE DOMAREN SOM EN VÄGLEDARE:

 • Föräldrar uppmanas att se domaren som en vägledare. Kritik mot domarens beslut bör undvikas för att upprätthålla en positiv atmosfär.

9. FOKUSERA PÅ PRESTATION, INTE RESULTAT:

 • Föräldrar bör rikta sitt fokus mot spelarens prestation snarare än enbart på resultatet. Detta uppmuntrar en utvecklingsorienterad inställning.

10. VARA GODA FÖREBILDER:

 • Föräldrar förväntas vara goda förebilder och agera sportsligt gentemot både det egna laget och motståndarlaget. Positivt beteende skapar en hälsosam atmosfär.

11. TA DEL AV LEDARNAS OCH FÖRENINGENS INFORMATION:

 • Föräldrar bör aktivt ta del av information som tillhandahålls av ledare och föreningen för att vara informerade och engagerade i föreningsaktiviteter.

Genom att förstå och omfamna dessa riktlinjer bidrar föräldrar till en trygg, positiv och givande miljö för barnens fotbollsengagemang inom Rosengård FF. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för att stödja och utveckla våra unga spelare.

HEMSIDA OCH MATCHSTATISTIK

Officiell Hemsida: Föreningens officiella hemsida är www.rosengardff.com. Varje ledare inom Rosengård FF har en viktig roll i att bidra till hemsidans aktualitet genom att lämna de uppgifter för publicering som klubben har önskemål om. Detta inkluderar nyheter, information om kommande matcher, träningar och spelaruppgifter.

Matchstatistik: För att säkerställa en detaljerad och korrekt matchstatistik, ska varje ledare vid varje spelad match, både utomhus och inomhus, noga dokumentera och notera följande statistiska uppgifter:

 1. Upp till 16-årsserien:
  • Slutresultat och halvtidsresultat.
  • Spelplats med underlag.
  • Antal åskådare.
  • Domare, inklusive domarort.
  • Målgörare med målordning och tidsangivelse.
  • Assisterande spelare.
  • Varningar och utvisningar.
  • Laguppställning med tröjnummer och lagkapten, med startuppställning från höger till vänster, spelsystem och avbytare.
 2. Från 16-årsserien och framåt:
  • Samtliga byten i det egna laget med tidsangivelse.

Rapportering efter Match: Efter slutsignal är det en förutsättning att varje ledare snarast möjligt SMS:ar eller ringer in följande uppgifter till ansvarig utgivare för hemsidan:

 • Slutresultat och halvtidsresultat.
 • Målskyttar (antal per spelare) och publik.

Senast en timme efter matchslut ska dessa uppgifter, med undantag för målskyttar, vara registrerade i FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem). Detta är avgörande för att undvika eventuella böter, som kan uppgå till upp till 25 000 kronor för föreningen.

Viktigt att notera: Individuell spelarkritik bör undvikas och inte framföras på hemsidan. Vi värnar om en positiv och konstruktiv kommunikation som främjar utveckling och samhörighet inom Rosengård FF.

KOSTHÅLLNING

Inom Rosengård FF betraktar vi kosthållning som en viktig del av spelarnas fysiska och mentala hälsa samt deras prestation på fotbollsplanen. För att främja medvetenhet och positiva vanor har vi infört riktlinjer gällande kosthållning, där varje spelare förväntas delta vid informationsmöten om detta ämne.

Kosthållningsmöten:

 1. Syfte: Informationsmöten om kosthållning syftar till att öka spelarnas medvetenhet om hur rätt kost kan påverka deras prestation, återhämtning och övergripande hälsa.
 2. Innehåll:
  • Grundläggande näringslära.
  • Betydelsen av att upprätthålla en balanserad diet.
  • Anpassning av kosttillskott efter individuella behov.
  • Råd och tips för optimal prestation och återhämtning.
 3. Tillgänglighet:
  • Möten om kosthållning kommer att vara tillgängliga för alla spelare inom Rosengård FF.
 4. Frekvens:
  • Informationsmöten om kosthållning kommer att hållas regelbundet för att säkerställa att spelarna hålls uppdaterade med den senaste informationen.

Spelarnas Ansvar:

 1. Deltagande: Varje spelare förväntas aktivt delta i möten om kosthållning för att öka sin kunskap och förståelse.
 2. Implementering: Spelarna förväntas implementera de lärdomar och råd som ges under mötena i sin dagliga kost.
 3. Individuell Anpassning: Eftersom varje spelare kan ha olika näringsbehov och mål kommer mötena att betona vikten av att anpassa kosten efter individuella förutsättningar.
 4. Kontinuerlig Uppföljning: Spelarna uppmuntras att kontinuerligt följa upp och utvärdera sin kost för att säkerställa att den stödjer deras fysiska och mentala välbefinnande.

Genom att integrera kunskap om kosthållning i vår föreningskultur strävar vi efter att optimera varje spelares potential och skapa en hälsosam och hållbar miljö för utveckling inom Rosengård FF.

ETIK OCH KRIMINELL VERKSAMHET

Inom Rosengård FF sätter vi högt värde på etik och moral för att skapa en sund och trygg miljö för våra spelare. Vi förväntar oss att varje individ, inklusive spelare, tar avstånd från all form av kriminell verksamhet. Denna grundläggande princip är avgörande för att upprätthålla integritet, ansvar och respekt inom föreningen.

Riktlinjer för Spelare:

 1. Nolltolerans mot Kriminell Verksamhet:
  • Varje spelare förväntas tydligt ta avstånd från och inte engagera sig i någon form av kriminell verksamhet.
 2. Förebilder för Samhället:
  • Som representanter för Rosengård FF uppmanas spelarna att vara positiva förebilder i samhället och agera i enlighet med lagar och etiska normer.
 3. Informationsdelning:
  • Spelarna bör vara medvetna om att de är en del av en större gemenskap och att information om kriminell verksamhet kan ha negativa konsekvenser för föreningen och dess medlemmar.
 4. Konsekvenser vid Inblandning:
  • Om en spelare blir inblandad i kriminell verksamhet, kommer detta att behandlas allvarligt, och föreningen kommer att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan inkludera disciplinära sanktioner eller avstängning.
 5. Förebyggande Åtgärder:
  • Föreningen kommer att arbeta proaktivt för att främja en kultur av ansvar, respekt och sunda beslut för att förebygga att spelare blir inblandade i kriminella aktiviteter.

Ansvar och Samarbete:

 1. Föräldrar och Vårdnadshavare:
  • Föräldrar uppmanas att stödja och kommunicera vikten av etik och ansvarsfullt beteende till sina barn.
 2. Ledare och Tränare:
  • Ledarna och tränarna inom föreningen kommer att fungera som mentorer och stöd för spelarna, främja en sund miljö och vara lyhörda för eventuella utmaningar som kan påverka spelarnas beteende.
 3. Utbildning och Medvetenhet:
  • Föreningen kommer att erbjuda utbildning och resurser för att öka medvetenheten om konsekvenserna av kriminell verksamhet och främja etiskt beteende.

Genom att tydligt betona avståndstagande från kriminell verksamhet strävar vi efter att bygga en förening som vilar på starka etiska värderingar och skapar en trygg och stödjande plats för våra spelare att utvecklas.

MATCHSTRATEGI OCH LAGUTTAGNING

Inom Rosengård FF strävar vi efter en rättvis och inkluderande strategi när det kommer till laguttagning och speltid för våra spelare. Vårt mål är att främja utveckling och engagemang genom att skapa en miljö där alla känner sig värderade och får möjlighet att bidra till lagets framgång.

Riktlinjer för Laguttagning och Speltid:

 1. Kontinuerlig Speltid:
  • Vi eftersträvar att ge samtliga spelare i truppen kontinuerlig speltid under säsongen. Detta syftar till att främja utveckling och engagemang inom hela laget.
 2. Startuppställning av Bästa Spelare:
  • Vid matchtillfällen kommer startuppställningen att bestå av de för dagen bästa spelarna enligt tränarnas bedömning. Detta görs för att optimera lagets prestation och möjligheten till framgång.
 3. Träningsnärvaro som Prioriteringsfaktor:
  • Spelare med hög träningsnärvaro kommer att prioriteras vid laguttagning. Detta främjar en kultur av engagemang och disciplin.
 4. Rättvisa och Transparens:
  • Vi erkänner att åsikter om laguttagningen kan variera. Spelare har rätt att få en förklaring till besluten, och tränare och ledare är redo att ge ärliga och sanningsenliga svar.
 5. Ingen Anledning till ifrågasättande:
  • Vi betonar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta tränarens eller ledarens val. Besluten fattas med lagets bästa för ögonen och baseras på bedömningar av spelarnas prestationer och engagemang.

Spelarens Rättigheter:

 1. Förklaring till Laguttagning:
  • Varje spelare har rätt att få en förklaring till varför de ingår eller inte ingår i laget vid ett specifikt tillfälle.
 2. Ärlighet och Transparens:
  • Tränare och ledare förbinder sig att vara ärliga och transparenta i sina förklaringar till laguttagning, vilket skapar öppen kommunikation inom laget.

Genom att implementera dessa riktlinjer strävar vi efter att skapa en positiv och inkluderande kultur inom Rosengård FF, där varje spelare har möjlighet att utvecklas och bidra till lagets gemensamma framgång.

HANTERING AV MATERIAL

Inom Rosengård FF strävar vi efter en effektiv och ansvarsfull hantering av vårt material för att säkerställa en smidig och optimal tränings- och matchmiljö för våra spelare. Här följer riktlinjer för hantering av material och inköpsprocessen.

Riktlinjer för Materialhantering:

 1. Ansvarig för Materialinköp:
  • Alla inköp av material kommer att skötas av en utsedd ansvarig person inom föreningen. Denna person kommer att vara den centrala kontaktpunkten för alla materialrelaterade ärenden.
 2. Kommunikation om Materialönskemål:
  • Om en tränare har önskemål om inköp av nytt material bör tränaren kontakta den ansvarige personen på kansliet. Detta säkerställer en strukturerad och enhetlig process för materialanskaffning.
 3. Prioritering av Behov:
  • Vid inköp kommer behoven först och främst att prioriteras efter det som är nödvändigt för att säkerställa spelarnas tränings- och matchförhållanden. Prioriteringar kan baseras på slitage, säkerhet och tekniska krav.
 4. Ekonomisk Förvaltning:
  • Den ansvarige för materialinköp kommer att arbeta inom den ekonomiska ramen som föreningen har fastställt. Detta innebär att alla inköp måste godkännas utifrån tillgängliga resurser och föreningens budget.
 5. Uppdatering av Inventering:
  • Den ansvarige för materialinköp är också ansvarig för att upprätthålla en aktuell inventering av befintligt material. Detta inkluderar regelbunden kontroll av skick, reparationer och ersättning av slitna eller skadade föremål.

Genom att följa dessa riktlinjer strävar vi efter att skapa en välordnad och kostnadseffektiv hantering av vårt material inom Rosengård FF. Detta säkerställer inte bara en optimal miljö för spelarna utan bidrar även till en långsiktig hållbarhet för föreningen.

NYA SPELARE

Inom Rosengård FF välkomnar vi nya spelare med öppna armar och strävar efter att skapa en smidig och inkluderande övergångsprocess för dem. För att säkerställa en rättvis bedömning och registrering av nya spelare till truppen har vi utarbetat följande riktlinjer:

Riktlinjer för Nya Spelare:

 1. Provträning i Två Veckor:
  • När en ny spelare söker sig till Rosengård FF och bedöms ha potential att ta en plats i truppen, kommer spelaren att erbjudas en provträningsperiod på två veckor. Under denna tid får spelaren möjlighet att integreras i laget och visa upp sina färdigheter.
 2. Kontakt med Tränare:
  • Efter de två veckorna kommer tränaren att ta kontakt med den administrativt ungdomsansvarige för att rapportera om den nya spelarens prestationer och bedömningar. Detta möjliggör en samlad och objektiv utvärdering av spelarens lämplighet för föreningen.
 3. Registrering och Integration:
  • Om tränaren och den administrativt ungdomsansvarige är överens om att den nya spelaren är en lämplig tillskott till truppen, kommer registreringsprocessen att inledas. Detta inkluderar att hantera alla nödvändiga administrativa steg för att integrera spelaren i föreningen.
 4. Välkomstinformation:
  • Den nya spelaren kommer att få relevant information om föreningen, dess värderingar, och förväntningar. Detta inkluderar även praktisk information om träningar, matcher och andra aktiviteter.
 5. Stöd från Laget:
  • För att underlätta den nya spelarens integration kommer laget att erbjuda stöd och vägledning. Detta kan inkludera mentorprogram, introduktion till lagkamrater och skapande av en inkluderande miljö.

Genom att implementera dessa riktlinjer strävar vi efter att göra övergången för nya spelare så smidig och positiv som möjligt inom Rosengård FF. Vi ser fram emot att välkomna och utveckla nya talanger inom vår förening!

PROVTRÄNINGSPROCESS

Inom Rosengård FF välkomnar vi spelare från andra föreningar att delta i provträning för att utforska möjligheten att ansluta till vår förening. För att underlätta denna process och säkerställa en smidig övergång har vi implementerat följande riktlinjer:

Riktlinjer för Provträning och Spelerövergång:

 1. Kontakt med Lagledningen:
  • Om en spelare från en annan förening är intresserad av att provträna med Rosengård FF bör denne först kontakta lagledningen. Lagledningen kommer att vara den initiala kontaktpunkten för att informera om föreningens policy och arrangera provträningen.
 2. Hänvisning till Sportsligt Ungdomsansvarig:
  • Vid förfrågan om provträning kommer lagledningen att officiellt hänvisa spelaren till vår sportsligt ungdomsansvarige. Denne person kommer att vara ansvarig för att organisera och övervaka provträningsperioden.
 3. Bedömning av Provträning:
  • Under de två veckorna av provträning kommer tränarna och den sportsligt ungdomsansvarige att noga bedöma spelarens prestationer och överväga huruvida spelaren kan vara en passande tillägg till Rosengård FF.
 4. Kontakt med Lagledningen:
  • Om tränarna och den sportsligt ungdomsansvarige finner spelaren intressant och lämplig för föreningen, kommer lagledningen att kontaktas för att gemensamt ta kontakt med spelaren och diskutera eventuella övergångsarrangemang.
 5. Informationsutbyte med Nuvarande Förening:
  • Vid överenskommelse om en spillerövergång kommer lagledningen att hantera all kommunikation med spelarens nuvarande förening för att säkerställa en korrekt och etisk överföringsprocess.

Genom att följa dessa riktlinjer strävar vi efter att skapa en transparent och respektfull process för spelare som söker sig till Rosengård FF från andra föreningar. Vi är dedikerade till att underlätta en positiv övergång för spelarna och samtidigt upprätthålla etiska standarder i alla övergångssituationer.

SKADERAPPORTERING

Inom Rosengård FF prioriterar vi spelarnas hälsa och välmående. Vid skada är det av yttersta vikt att rätt åtgärder vidtas för att säkerställa en snabb och korrekt rehabilitering. Följande är våra riktlinjer för hantering av skador:

Riktlinjer för Skaderapportering:

 1. Omedelbar Anmälan till Lagledningen:
  • Vid uppkomst av skada bör spelaren omedelbart meddela lagledningen om händelsen. Detta kan göras direkt på plats eller så snart som möjligt efter skadetillfället.
 2. Kontakt med Lagledningen:
  • Lagledningen kommer att agera som den första kontaktpersonen för skadefall. Spelaren bör kommunicera omfattningen av skadan och eventuella omedelbara åtgärder som har vidtagits.
 3. Specialistkonsultation:
  • Efter kontakt med lagledningen kommer spelaren i samråd med denne att ta kontakt med den specialist som är utsedd av föreningen för skaderapportering. Specialisten kommer att bedöma skadans allvar och föreslå lämpliga åtgärder.
 4. Rehabiliteringsplan:
  • Baserat på specialistens bedömning kommer en individuell rehabiliteringsplan att utarbetas för spelaren. Denna plan kommer att ange lämpliga åtgärder för att främja en snabb och effektiv återhämtning.
 5. Kommunikation med Tränarteamet:
  • Lagledningen kommer att fungera som länken mellan spelaren och tränarteamet. Informationen om skadan och rehabiliteringsplanen kommer att delas med tränarna för att säkerställa en samstämmig och anpassad träning för spelaren vid återkomst.
 6. Uppföljning av Framsteg:
  • Specialisten och lagledningen kommer att följa upp spelarens framsteg under rehabiliteringsperioden. Eventuella justeringar av rehabiliteringsplanen kommer att göras vid behov.

Genom att implementera dessa riktlinjer strävar vi efter att ge våra spelare den bästa möjliga supporten vid skador och säkerställa en smidig återgång till spel. Vårt fokus ligger på spelarnas hälsa och välmående genom hela rehabiliteringsprocessen.

HÄLSOSAM LIVSSTIL

Inom Rosengård FF strävar vi efter att främja en hälsosam livsstil bland våra spelare. För att uppmuntra sunda kostvanor och livsval har vi implementerat följande riktlinjer:

Riktlinjer för Sunda Livsval:

 1. Godis- och Läskedrycksförbud vid Lagaktiviteter:
  • Under alla lagaktiviteter, inklusive träningar och matcher, gäller ett generellt förbud mot konsumtion av godis och läskedrycker för spelarna. Detta förbud är standard om inget annat meddelas av lagledningen eller tränarna.
 2. Ledarens Kommunikation:
  • Ledaren kommer att vara ansvarig för att kommunicera eventuella undantag från godis- och läskedrycksförbudet. Om det finns specifika tillfällen eller evenemang där undantag är godkända kommer detta tydligt att kommuniceras till spelarna.
 3. Medvetenhet vid Lagaktiviteter:
  • Spelaren förväntas vara medveten om och respektera godis- och läskedrycksförbudet vid alla lagaktiviteter. Detta inkluderar att följa riktlinjerna för att främja en hälsosam och balanserad livsstil.
 4. Alternativa Hälsosamma Alternativ:
  • För att stödja sunda val kommer ledarna att uppmuntra spelarna att välja hälsosamma alternativ, som vatten och frukt, för att tillgodose sina behov av energi och återhämtning under aktiviteter.

Genom att integrera dessa riktlinjer strävar vi efter att skapa en medvetenhet kring kostvanor och främja sunda livsval inom Rosengård FF. Vi tror att en hälsosam livsstil inte bara gynnar individens fysiska hälsa utan även bidrar till en positiv lagkultur och prestation på planen.

BETYDELSEN AV ÅTERHÄMTNING

Inom Rosengård FF värdesätter vi betydelsen av återhämtning för våra spelares fysiska och mentala välbefinnande. Att ge kroppen tillräckligt med vila är avgörande för att maximera prestationen och främja långsiktig hälsa. Här är några viktiga aspekter av vila och återhämtning:

1. Fysisk Återhämtning:

 • Efter intensiva träningspass och matcher behöver kroppen tid för att återhämta sig. Tillräcklig sömn, vila och återhämtningsövningar spelar en central roll för att minska risken för skador och främja muskelreparation.

2. Mental Återhämtning:

 • Fotboll är inte bara en fysisk sport, utan kräver också mental skärpa. Spelarna uppmanas att integrera avkopplingsmetoder som meditation, mindfulness och andra avstressande aktiviteter för att hantera mentalt tryck och stress.

3. Nutrition och Hydration:

 • Återhämtning involverar också rätt näring och hydrering. Spelarna uppmanas att inta näringsrika måltider och se till att de är tillräckligt vätskebalanserade för att stödja återhämtningsprocesserna.

4. Individuell Behovsanpassning:

 • Varje spelare har unika behov när det gäller återhämtning. Tränare och ledare uppmuntrar spelarna att vara medvetna om sina egna kroppar och att kommunicera eventuella behov för att skräddarsy återhämtningsplaner.

5. Prioritera Vila i Säsongschema:

 • Säsongschemat planeras med medvetenhet om att spelarna behöver tid för vila och återhämtning. Denna planering hjälper till att undvika överträning och främjar långsiktig hållbarhet.

Genom att prioritera återhämtning inom Rosengård FF strävar vi efter att skapa en miljö där spelarna inte bara utvecklas som idrottare utan också vårdas som individer med hälsan i fokus. Att förstå och omfamna betydelsen av vila är en integrerad del av vår filosofi för hållbar idrottsutveckling.

PROFESSIONELLT UPPTRÄDANDE INOM OCH UTANFÖR PLANEN

Inom Rosengård FF värdesätter vi ett professionellt och respektfullt uppträdande från våra spelare både på och utanför planen. Att vara en god representant för föreningen är av högsta prioritet och vi har tydliga riktlinjer för detta:

Uppträdanderiktlinjer för Spelare:

 1. Respektfullt Beteende:
  • Som spelare förväntas du uppvisa respektfullt och positivt beteende mot dina lagkamrater, motståndare, domare och alla andra involverade. Detta skapar en atmosfär av fair play och kamratskap.
 2. Följa Spelformens Etikett:
  • Under matcherna förväntas spelarna följa reglerna och etiketten för den aktuella spelformen. Detta inkluderar att respektera motståndare, följa domarens beslut och undvika osportsligt beteende.
 3. Sund Kommunikation:
  • Kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt lag. Spelare uppmanas att kommunicera på ett konstruktivt sätt, stödja sina lagkamrater och arbeta tillsammans för lagets bästa.
 4. Positivt Uppförande utanför Planen:
  • Utanför planen förväntas spelare agera som förebilder och positiva representanter för föreningen. Detta inkluderar att undvika beteenden som kan skada föreningens rykte.
 5. Respekt för Föreningens Värderingar:
  • Spelare förväntas förstå och respektera föreningens värderingar. Genom att agera i linje med dessa värderingar bidrar spelarna till en enhetlig och stark föreningsidentitet.
 6. Hantera Framgång och Motgång Professionellt:
  • Oavsett om det är framgång eller motgång förväntas spelarna hantera situationen på ett professionellt sätt. Detta inkluderar att fira framgångar med ödmjukhet och ta lärdom av motgångar.

Genom att efterleva dessa riktlinjer strävar vi efter att skapa en miljö inom Rosengård FF där varje spelare är en positiv och respektfull representant för föreningen, både under tävlingssituationer och i vardagen.

TRÄNINGSRUTINER OCH FÖRPLIKTELSER

Inom Rosengård FF har vi etablerat klara riktlinjer och förväntningar för våra spelare, ledare och tränare när det gäller träning. Dessa riktlinjer är utformade för att skapa en strukturerad och ansvarsfull miljö för alla inblandade parter:

Riktlinjer för Träning:

 1. Signerat Avtal:
  • För att delta i föreningens träningar krävs ett signerat avtal mellan spelaren och föreningen. Om inget existerande avtal finns får spelaren inte träna med föreningen. Detta förtydligar och formaliserar förhållandet mellan spelaren och föreningen.
 2. Rekommenderade Träningskläder:
  • Spelare, ledare och tränare förväntas klä sig i de träningskläder som föreningen rekommenderar. Detta skapar en enhetlig och professionell image för föreningen under träningssessionerna.
 3. Tidig Ankomst till Träning:
  • Spelaren förväntas vara på plats i god tid före träningen. Tidig ankomst möjliggör en smidig övergång och en effektiv start på träningssessionen.
 4. Rätt Utrustning:
  • Varje spelare uppmanas att medföra rätt utrustning till varje träning. Detta inkluderar träningskläder, fotbollsskor och andra nödvändiga tillbehör för att maximera träningsnyttan.
 5. Engagemang och Ansträngning:
  • Spelaren förväntas alltid göra sitt bästa under träningssessionerna. Engagemang och ansträngning är grundläggande för att uppnå individuell och kollektiv utveckling.
 6. Obligatorisk Ombyte och Dusch:
  • Efter träningen förväntas spelaren byta om och duscha i omklädningsrummet. Detta främjar en sund och hygienisk miljö för alla inblandade.

Genom att följa dessa riktlinjer strävar vi efter att skapa en positiv och strukturerad träningsmiljö inom Rosengård FF där varje individ kan utvecklas och bidra till lagets framgång.

BETYDELSEN AV ÅTERHÄMTNING

Inom Rosengård FF värdesätter vi betydelsen av återhämtning för våra spelares fysiska och mentala välbefinnande. Att ge kroppen tillräckligt med vila är avgörande för att maximera prestationen och främja långsiktig hälsa. Här är några viktiga aspekter av vila och återhämtning:

1. Fysisk Återhämtning:

 • Efter intensiva träningspass och matcher behöver kroppen tid för att återhämta sig. Tillräcklig sömn, vila och återhämtningsövningar spelar en central roll för att minska risken för skador och främja muskelreparation.

2. Mental Återhämtning:

 • Fotboll är inte bara en fysisk sport, utan kräver också mental skärpa. Spelarna uppmanas att integrera avkopplingsmetoder som meditation, mindfulness och andra avstressande aktiviteter för att hantera mentalt tryck och stress.

3. Nutrition och Hydration:

 • Återhämtning involverar också rätt näring och hydrering. Spelarna uppmanas att inta näringsrika måltider och se till att de är tillräckligt vätskebalanserade för att stödja återhämtningsprocesserna.

4. Individuell Behovsanpassning:

 • Varje spelare har unika behov när det gäller återhämtning. Tränare och ledare uppmuntrar spelarna att vara medvetna om sina egna kroppar och att kommunicera eventuella behov för att skräddarsy återhämtningsplaner.

5. Prioritera Vila i Säsongschema:

 • Säsongschemat planeras med medvetenhet om att spelarna behöver tid för vila och återhämtning. Denna planering hjälper till att undvika överträning och främjar långsiktig hållbarhet.

Genom att prioritera återhämtning inom Rosengård FF strävar vi efter att skapa en miljö där spelarna inte bara utvecklas som idrottare utan också vårdas som individer med hälsan i fokus. Att förstå och omfamna betydelsen av vila är en integrerad del av vår filosofi för hållbar idrottsutveckling.

Denna policy är framtagen under hösten 2023 av Ibrahim Miftar.

Detta är ett levande dokument vilket innebär att nya punkter eller förändringar i ovanstående kan komma att göras.

Senast uppdaterad: 2023-11-16